söndag 27 oktober 2013

Äldre generationer av förfäder under 1700-talet och tidigareFörfäder och släkt i Skåne och Östergötland.

I föregående inlägg skrev jag om min farmors mormor Elnas föräldrar, dvs femte generationen före mig och min syster (och våra kusiner).

Detta är en av de sexton familjer som jag och min syster har fem generationer före oss. Dessa familjer levde i början av 1800 talet och där det finns bra information om dem i kyrkböckerna och om lokalhistorien i andra källor. I slutet av 1700-talet hade Husförhörsböcker och Flyttningslängder börjat föras som tillägg till de Födelse- Vigsel- och Dödböcker som funnits sedan början av 1600-talet.
Innan dess fanns sk Mantalslängder som fördes över de familjer som ägde egendom som var skattebelagd. Tex en bondgård med mark, djurbesättning på gården och avkastning av säd.
De äldsta av dessa mantalslängder som är bevarade för Sverige, dvs Östergötland, är de för Älvsborgs Lösen från åren kring 1571 och 1613.

I Skåne är de äldsta svenska förteckningarna de över var familjerna i socknen hade sina sittplatser i kyrkan – katemismilängderna.
I såväl mantalslängder och kyrkoplatslistan anges enbart familjernas namn på barnen om de var äldre. Exv när de förväntades besöka kyrkan.

För ett fåtal familjer, kungliga och adliga, finns äldre förteckningar. Men dessa har jag inte haft anledning att leta fram.

När jag nu kunnat konstatera att jag inte kommer att kunna skriva om familjerna i den sjätte generationen, och de äldre före dem, på samma sätt som jag hittills gjort.
Jag har därför bestämt mig för att familjerna som levde under 1700-talet och tidigare skall beskrivas samlat för varje familj jag kommer att skriva om i den femte generationen. Och att jag gör detta i anslutning till denna familj.

Föregående inlägg som var min farmors mormor Elnas föräldrar Marna Pehrsdotter och Anders Andersson i Stora Tvären, Bjäresjö socken kommer därför att i nästa inlägg följas av en beskrivning över Marnas och Anders förfäder så långt bakåt i tiden jag hittills hittat dessa.

För att i de sammanfattande beskrivningarna av de äldre generationerna inte enbart skall innehålla en lång uppräkning av mödrarnas och fädernas namn, liksom barnens, kommer beskrivningen vara mer övergripande.
Jag avser att enbart via kartor visa var familjerna geografiskt levde. Namnuppgifterna får du som läsare se i de släktträd jag ritat och som finns i Mitt arkiv för Skåne resp Östergötland – länkar till höger på bloggsidan.
Anm: för att underlätta kommer jag att ange den sida som är aktuell och de nummer jag har tilldelat resp. familj i släktträdet.
Anm: Numren jag använder har inte någon betydelse annat än i min egen släktforskning! I släktträd som ritas av andra personer har samma personer normalt helt annan numrering!

Alla detaljer jag har om familjerna finns sedan i min släktdatabas på Rootsweb – länk till höger – Släktdatabasen.

Anm: Såväl släktträden som släktdatabasen uppdateras efterhand jag hittar nya uppgifter. De uppgifter jag har just i dag kommer att kompletteras eller ändras fram till dess jag slutar med släktforskningen.

I den sammafattande beskrivningen kommer jag också att skriva om händelser som berört familjerna, eller händelser i dåtidens lokalsamhälle. Dvs det jag funnit och tyckt vara av intresse att berätta om.

Antalet generationer bakåt i tiden jag kan visa varierar från en enda generation upp till kanske sex generationer. Allt beroende på vad jag har kunnat finna i kyrkböckerna.

När det gäller dessa äldre generationer har jag i min släktforskning också tagit hjälp av vad andra släktforskare har funnit om dessa.
De uppgifter jag fört in i min släktdatabas har jag dock försökt kontrollera mot uppgifterna i kyrkböckerna. När jag kunnat!
Eftersom vissa av de släktforskare som gett information som jag själv inte har möjlighet kontrollera, men som jag tyckt vara av intresse, har kommit med i mina uppgifter. Några släktforskare ha nämligen tagit fram uppgifter i äldre domstolsböcker eller andra kyrkohandlingar - kanske som en del av en akademisk avhandling. Således uppgifter som jag funnit trovärdiga.

De kopierade beskrivningarna finns som notiser i min släktdatabas dvs i Rootsweb. Uppgifter berör inte alltid direkt mina förfäder utan kanske deras syskon eller kusiner.


Sverige som ett rike

Riket Sverige – ett sammanhållet rike mellan Göter och Svear – anses ha uppstått i slutet av 1200-talet – början av 1300-talet. En gemensam Kung blev då accepterad av de regionala härskarna (kungarna). Och detta troligen med stöd från prästerna i den katolska kyrkan i Sverige. (Olika åsikter förekommer här hos historiska forskare om tidpunkten.)
De vanliga människorna i Sverige märkte kanske inte så mycket av denna händelse. De var hela tiden beroende av de lokala ”härskarna” (de regionala ”kungarnas” fogdar) och sina grannar och släktingar.Stora påfrestningar för Befolkningen

Jordbruket är något som i alla tider varit viktigt för förfäderna. Bra väder gav bra tillgång till mat under hela året. Dåligt väder gav upphov till svält under delar av året. Såväl för människor som för deras boskap.
Under några längre perioder har särskilt dåligt väder iakttagits. Dels under 1400-talet och dels under 1600-talet.
Befolkningen kom att minska under dessa perioder.

Den beräknade avvikelsen från medeltemperaturen i Europa. Den låga temperaturen under slutet av 1400-talet och under 1600-talet gav upphov till missväxt i större delen av Europa. Många målningar från dessa tider vittnar om det kyliga vädret.


Till detta kommer folkminskning på grund av sjukdomar – epidemier - under århundradena.
Tex under 1300 talets senare del då Pesten (Svarta döden – Digerdöden) kom till Sverige med fartyg från Danmark, Tyskland och andra länder. Det har beräknats att mellan en tredjedel och hälften av befolkningen avled – olika för olika regioner.
Pesten återkom till delar av Sverige även under senare perioder. Dock bara tillfälligt, men varje gång med många dödsoffer.

En annan epidemi var Koleran som drabbade Sverige i flera omgångar. Första gången ca 1834 och därefter med några års mellanrum.
Spanska sjukan kom sedan åren omkring 1918.
Dessa epidemier drabbade dock inte i samma utsträckning som digerdöden gjorde.

Digerdöden 1350 - en del av Millesstatyn på Stora Torget i Linköping

Vilka förfäder fanns innan kyrkböckerna började föras?

I dag talas det ibland om att man kan söka sin släkt via DNA tester.
Dvs via våra kromosomvärden för mödrarnas mtDNA och fädernas Y-DNA grupper.

Jag har själv testat mina värden.
Enligt 2008-års genomkarta så tillhör jag
 mtDNA-haplogruppen  U5b2a1a1 (Ursula 5b..) och
 Y-kromosom gruppen  I1a  (Ivar 1 a).

Den första U5b2 följer min mamma Märta bakåt på mödernet. Jag har i kyrkböckerna kunnat följa denna gren åtta generationer bakåt till Margareta Jöransdotter 1629-1728. Hon levde under 99 år i Vånga socken strax nordväst om Norrköping.

På min pappa Gunnars fars sida (Ivar 1a) har jag kommit till åttonde generationen bakåt till Bengt Lassesson d.1614. Han levde i Tryde socken i södra Skåne – strax nordväst om dagens Tomelilla.

Vad säger nu detta om de äldsta förfäderna före dessa? Har läst den dokumentation som byggts upp av forskarna. Och har då funnit att mina DNA-värden inte kan berätta så mycket!
Dvs inte mer än vad man kan säga om alla andra personer som i dag – och i morgon - lever i Sverige - oberoende av var dessa en gång föddes eller var deras föräldrar föddes.
DNA värdena för mtDNA eller Y-DNA ger således i stort sett ingen som helst särskild information om våra egna förfäder. Och det gäller alla människor, där ju enligt ett antal forskare, alla är släktingar med varandra via en gemensam moder och en gemensam fader. Dessa två var dock inte gifta med varandra utan levde troligen i skilda årtusenden.

Visst får man reda på lite historia för de grupper människor (homo sapiens sapiens) som för drygt 75 000 år sedan nådde nuvarande Mellanöstern efter att deras förfäder successivt förflyttat sig norrut genom östra Afrika. Och som sedan kom att leva i Europa. Andra varianter på historien gäller sedan för de som härstammar från grupperna som spred sig åt andra håll i världen. Liksom för de som härstammar från de grupper som fortsatte bo kvar i Afrika.

De troliga vägarna för hur de första 'Homo sapiens sapiens' grupperna spreds över jordklotet

Enligt dagens bedömning uppstod min U5b2a1a1 variant för ca 14 000 år sedan medan I1a varianten kom till för ca 3 000 år sedan.

När det gäller mina egna förfäder har jag kommit fram till att de första av mina förfäder som kom att bosätta sig i Sverige (Skandinavien) kan ha kommit hit
mellan
-      perioden strax före vår tideräkning, dvs strax före år 1 och
-      fram till århundradet före det jag funnit den äldsta förfadern/modern i kyrkböckerna.
Närmare kan jag inte komma!


Utbredningen av senaste istiden över norra Europa

Senaste istiden som varade till för ca 12 000 år sedan är en tidsparameter. En annan är en period under några hundratal år före år 1 då temperaturen i Skandinavien var så låg att väldigt få levde här.

Omkring År 1 beräknas det att det kan ha funnits ca 200 000 invånare inom Sveriges nuvarande gränser – huvudsakligen söder om Dalälven.
Och - kanske kan EN (eller flera) av dessa vara en av de miljontals, kvinnliga och manliga förfäderna till mig som har levt i området väster och norr om dagens Mellanöstern efter det de första nådde fram till Mellanöstern. Ja kanske!

Invandring till Sverige har annars förekommit under alla år sedan senaste istiden tog slut. Dessa kom landvägen från Danmark eller sjövägen över Östersjön eller Nordsjön. Eller landvägen från Norge, som exv Samerna.
Några tiotusental, eller miljoner av dessa har råkat bli förfäder till mig beroende på när i tid personerna kom till Sverige.

Återkommer till dessa äldsta förfäder när jag närmar mig slutet på min släktforskning. Forskningen kan ju ha gett några nya resultat.
Läs annars mer om detta på internet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar