måndag 11 november 2013

Marna Pehrsdotters och Anders Anderssons förfäder


Förfäder i Skåne – en sammanfattning av förfäder före 1800.

Min farmor Annas mormor Elnas föräldrar
Marna Pehrsdotter (1798-1866) och Anders Andersson (1795-1841) bodde i Stora Tvären, Bjäresjö socken. Omedelbart väster om Ystad.

I föregående familjeavsnitt skrev jag om denna familj.

Här skall jag redovisa vilka deras föräldrar var och deras förfäder så långt tillbaks jag funnit dem under min släktforskning. I kyrkböckerna och i olika arkiv. 
 Info: Se informationen i föregående inlägg.

I mitt ritade släktträd visas de aktuella förfäderna.

Börja på sidan 10 för (174) Anders och sidan 11 för (175) Marna.

Anm: ”Släktträd Skåne Del 1” finns också i  Mitt arkiv för Skåne – länk till höger.

Detaljerna för respektive familj återfinns i min släktdatabas på Rootsweb.
Anders och Marnas familj finns här

På kartan visas var förfäderna föddes, dvs var deras föräldrar då bodde.
Mödrar och döttrar visas i Rött och Fäder och söner i Blått.
Observera att om en familj flyttade mellan olika boställen visas inte detta. Detta framgår av uppgifterna i släktdatabasen.

Här föddes Anders och Marnas förfäder. Deras dotter Elna föddes i Stora Tvären och hennes make Pehr i Sjörup.Förfäder på Marna Pehrsdotters sida (sid 11) bodde i Sövde socken. De var alla arrendatorer under Sövdeborgs säteri och bodde på gårdar i mindre byar söder om Sövdesjön.

Alla generationerna under 1700 talet levde i en av byarna Navröd, Vrångabäck, Gersholmen, Norra Lien eller Tagmåsa.

Förfäderna som levde 1658, dvs när Skåne blev svenskt, tycks också ha bott i Sövde socken.

Byarna i södra Sövde socken där Marnas förfäder bodde


Som arrendebönder, under ett dansk influerat sk hoveriarrende, gällde att familjerna skulle betala arrendet med arbete åt säteriet. Antingen som dagsverkesbönder på Sövdeborgs egen odlingsmark eller utföra dagsverken i säteriets omfattande skogar.
Även om de mycket stränga danska hoverireglerna i stort försvann när Skåne blev svenskt tycks en del stannat kvar. Tex familjerna stannade kvar i socknen – under Sövdeborgs säteri - generation efter generation. Sönerna tog över arrendena och flyttade inte ut från socknen. Döttrarna gifte sig oftast med pojkar inom socknen. Mot slutet av 1700 talet märks en större rörlighet.

Det märks att arbetsförhållandena i Sövde kanske inte var de bästa. Flera av fäderna avled i unga år. Kvinnorna levde längre men några avled när de födde ett barn.

En av fäderna  (2010) Michel Persson, på sid 16 i släktträdet, flyttade in från Örsjö socken. Förfäderna för denna familj kan följas tillbaks till en borgarfamilj i Ystad. Denna bodde där i början av 1600-talet, dvs när Skåne ännu var en del av Danmark.

Sövdeborgs säteri hade flera ägare under 1600 och 1700 talen.
Efter krigsslutet 1658 köptes Sövdeborg av den första generalguvernören över Skåne, Rutger von Ascheberg. Vid dennes död 1693 och fram till 1735 ägdes Sövdeborg av hans släkt.  1735 samlades egendomen åter under en ägare generalen Johan August Meijerfeldt d.ä. och dennes son, fältmarskalken Johan August Meijerfeldt d.y. Egendomen såldes 1788 till greve Karl Gustav Piper.
Hur de olika ägarna påverkade levnadsförhållandena för arrendebönderna finns inga uppgifter om. Men troligen var det inga stora förändringar. De flesta ägarna på den tiden överlät oftast driften till anställda fogdar och rättare som tillämpade den tidens danskinfluerade hoveriregler.


Förfäder på Anders Anderssons sida (sid 10) har jag för hans far Anders Nilsson (1757-1818) endast hittat hans föräldrar. 

På hans mor Elnas (1766-1822) sida, har jag hittat tre generationer bakåt. Där har alla familjerna bott i Bjäresjö och de närmaste socknarna däromkring.
Ett undantag är en moders gren som leder till Sandby i Borrby socken i sydöstra delen av Österlen och tillbaks till dansk tid dvs före 1658.


Något att läsa om äldre tider i Skåne.

Boken ”Atlas över Skåne” utgiven 1999 rekommenderas för den som vill läsa om historien längre tillbaks.

På nätet – i molnet – hittar du mer allmän information om förfädernas liv under olika århundraden.

Mer om Skåne på 1600 och 1700 talet
Läs på hemsidan  Terra Scaniae  www.ts.skane.se
eller
Länsstyrelsen Skåne

Läs också på hemsidan med bokserien Det svenska jordbrukets historia
Välj band 3 för 1700 talet.

En berättelse om en särskild resa till marknaden i Ystad på 1700 talet
På kartan som visas syns de färdvägar som fanns norr om Ystad i slutet av 1600-talet. Dvs vägar för häst och vagn. Rida och vandra kunde man göra genom landskapet på mindre stigar.

--------------

Flertalet platser som nämns på bloggen är utmärkta på kartan - länk till höger
Bilderna i denna blogg finns i bildarkivet - länk till höger
Uppgifter om Elnas och hennes föräldrars förfäder finns i min släktdatabas på Rootsweb.
Ritade släktträd för Elnas dotterdotter Anna och hennes make Teodor och med deras förfäder finns i Mitt arkiv för Skåne. Se dokumentet ”Släktträd Skåne Del 1”.  Teodor och Anna har där nummer 20 resp. 21.  De äldsta förfäderna på Annas sida finns med början på sidorna 10 och 11.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar