tisdag 16 december 2014

Kirstina Nilsdotter och Per Nilsson i TjustorpFörfäder och släkt i Skåne.

Uppgifterna i denna beskrivning har jag funnit under min släktforskning, i kyrkböckerna och i olika arkiv. Några av uppgifterna från 1900-talet är mina egna minnen.

Min farfar Teodors farmor Sissas föräldrar var
Kirstina Nilsdotter  som föddes den 3 mars 1779 i Tjustorps by, Smedstorps socken
och
Per Nilsson  som föddes den 5 maj 1778 i Tjustorps by, Smedstorps socken.

Sissa var deras yngsta barn f.1818 i Tjustorps by nr 17. Där också Sissas  syskon föddes och växte upp.

Modern Kirstina Nilsdotters föräldrar var 
Sissa Svensdotter  1746–1818  och Nils Andersson 1737-1809.
Familjen bodde i Tjustorps by på gården nr 3 i den östra delen av byn.
Sissa födde fem barn där Kirstina var det första. Av de övriga var två döttrar och två söner.

Fadern Per Nilssons föräldrar var
Kirstina Hansdotter 1756-1788 och Nils Pehrsson 1730-1800.
Familjerna bodde på Tjustorp nr 17 en gård i västra delen av byn som var modern Kirstinas föräldragård.
Kirstina födde tre barn innan hon avled 1788, 33 år gammal. Per var det första.
Fadern gifte 1790 om sig med Karna Nilsdotter 1739-1800.

Såväl Kirstina som Per växte upp i Tjustorps by fram till de gifte sig år 1800.
De bosatte sig på nr 17, dvs Pers föräldragård.

Under Kirstinas och Pers tid, liksom föräldrarnas, var Tjustorp en oskiftad by, dvs de brukade byns mark i samverkan med övriga bönder i byn.  

Tjustorps bys marker omfattade hela södra delen av Smedstorps socken – i stort allt som i dag ligger söder om järnvägen. Byn – dvs alla gårdarna – låg längs vägen mot Östra Ingelstad med början vid vägkorset söder om dagens samhälle.Tjustorps by i början av 1800-talet

1804, dvs strax efter det Per och Kirstina gift sig - genomfördes ett sk Storskifte som gav varje bonde i byn ett mindre antal odlingsytor. Från att varje bonde haft ett flertal avlånga och smala odlingslotter i varje Vång – det fanns sex olika stora - fick nu bönderna en sammanhållen odlingslott per Vång.
Bönderna blev på detta sätt mindre beroende av övriga bönder när marken skulle bearbetas men bönderna måste dock komma överens om vilken Vång som under året skulle ligga i träda och fungera som betesmark för byns kreatur. Troligen också vilken säd eller ärtväxt som skulle odlas på vångarna.

Den slutliga uppdelningen av byn, i ett markområde per gård, gjordes vid Enskiftet 1834 – dvs efter det Per och Kristina avlidit och sonen Nils – dvs brodern till Teodors farmor Sissa - tagit över gården nr 17.


Kirstina födde sex barn, tre söner och tre döttrar, där dock två söner avled som spädbarn. Sissa var det yngsta f.1818.

Kirstina  avled den 30 maj 1821, 42 år gammal på Tjustorp nr 17.
Per  avled den 9 dec 1825, 47 år, vid landsvägen mellan Onslunda och Tunby.
Båda begravdes på Smedstorps kyrkogård.

Sonen Nils, som var 20 år gammal när fadern avlider, tar över driften av gården. De tre döttrarna Elna, Kierstina och Sissa var då 18, 15 resp. 7 år.

Enligt bouppteckningen i dec 1825 efter Per fanns på gården 6 hästar med ett föl, 1 par oxar, 5 kor och en kalv, 3 får, 6 grisar och 1 gås.
I bouppteckningen redovisas ingen säd, men sådan fanns säkert. Dels för föda åt människor och djur dels för vårsådden. Höstsådden var ju redan gjord. Eftersom det var vinter fanns inga levande höns på gården. 


Skolhuset i Tjustorp och en bild på hur det kunde se ut i en skolsal i slutet på 1800 talet.
Båda bilderna är tecknade i början av 1900 talet av konstnären Frans Lindberg i Smedstorp.
Varje by inom Smedstorps socken hade en skola från tidigt 1800 tal.
Redan på 1700-talet fanns skolutbildning i Smedstorp. Denna ordnades främst för de soldater/ryttare som tillhörde det förband som ägarna av Smedstorps Säteri och Tunbyholm hade åtagit sig att hålla mot skattefrihet. Troligen kunde barnen i byarna också få utbildning om föräldrarna önskade det och betalde läraren, kanske en utbildad soldat som lämnat aktiv tjänst.


Barnen    och några av barnbarnen och deras barn

Alla barnen födde Kierstina i Tjustorps by nr 17 där de också växte upp.

Nils  född 17 oktober 1802 men avled redan den 26 oktober, 9 dagar gammal.

Nils  född 20 oktober 1804.

Efter fadern Pers död 1825 fick Nils ansvar för gården endast 20 år gammal.   

Nils gifte sig 1830 med Karna Andersdotter f.1811, dotter till smeden Anders Lindgren och Marna Brock på Smedstorps gård.

Karna födde åtta barn, fyra söner och fyra döttrar. Tre av barnen dog unga.
En son Mårten utvandrade 1879 till NordAmerika.

Nils familj bor på föräldragården Tjustorp nr 17 och brukar tillhörande mark.

Tjustorps by brukades fram till 1834, då Laga skifte ägde rum, i samverkan mellan bönderna i byn.
I Laga skiftet tilldelas Nils Pehrsson ett sammanhållet landområde på ca 17 hektar i västra delen av byn, vid gränsen till norra delen av Östra Ingelstad socken. Markområdet låg såväl söder som norr om landsvägen. Nils fick också flytta ut – dvs han fick bygga en ny gård på det nya området söder om landsvägen. Gården blev således den västligaste före Ö Ingelstad. Gårdsnumret blev fortsatt nr 17 medan marken numrerades 9:5 och 16/17:3.

De närliggande landområdena - öster om Nils - tilldelades vid skiftet Nils farbror Hans Nilsson f.1782. Hans nya gård fick också nr 17, dvs den låg i anslutning till Nils Perssons. Hans odlingsmark fick nummer 9:6 och 16/17:4.
Öster därom låg gården nr 16. Denna tilldelades Nils mor Kirstinas kusin Bengt Henricsson f.1778. Hans odlingsmark hade nummer 16/17:2  och 18:1. Ytterligare några släktingar var ägare av gårdar och mark i Tjustorp.


Nils hustru Karna Andersdotter avlider i nov 1870, 59 år gammal medan
Nils avlider i augusti 1879, 75 år. De begravs på Smedstorps kyrkogård.


Lite om Nils och Karnas barn och Gården nr 17.

Det slutliga arvskiftet efter Nils och Karna sker först 1890 i en hemmansklyvning där nr 17 delas upp mellan deras fyra efterlevande barn.
Nils och Karnas son Anders f.1832 bor hemma och tar över gården nr 17. Han driver den fram till sin död 1886. Anders förblir ogift men har anställda drängar och pigor som hjälp.  
En del av marken brukades troligen av hans syster Marias familj. 
Maria bor vid  Smedstorps Gård här maken Gustaf Lundgren är ladugårdsfogde.
Detta framgår av en sk hemmansklyvning 1880 där gårdens mark delas upp mellan Anders och Maria.

Efter det Maria avlidit i nov 1885 och Anders i april 1886 flyttar Marias make Gustaf Lundgren med sina och Marias sex barn till nr 17 och driver denna vidare. Han gifter sig samtidigt med en änka Maria Pedersen från byn men som var född 1851 i Danmark. Maria har fyra barn från tidigare gifte i Tjustorp. 
Maria och Gustaf får 1892 en son.

1890 sker arvskiftet efter Nils Persson och Karna Andersdotter genom en hemmansklyvning där nr 17 delas upp mellan de då levande barnen och barnbarnen. Dvs efter Anders, Maria och deras syskon.

Gustaf Lundgren driver större delen av gården vidare men blir återigen änkling 1902. Han flyttar 1906 till sin dotter Anna Maria i Gårdlösa och släktens ägande av Tjustorp nr 17 avvecklas genom att de olika delarna efter arvskiftet 1890 säljs till olika ’småbrukare’.

Gården nr 17s marker ligger inte långt från min farfar Teodors och farmor Annas gård i Östra Ingelstad - på kartan nr 1:2D.

Teodors och Annas gård 1:2D till vänster och Tjustorp nr 17 till höger. Karta ca 1925


Elna  född 26 september 1807
Hon växte upp hemma i byn och gifte sig 1839 med Anders Erlandsson f.1808 i Lunnarps by, Kverrestads socken.
De bosatte sig på hans föräldragård i Lunnarp.
Där födde Elna tre döttrar där dock den yngsta avled i späd ålder.

Elna avled redan den 8 januari 1837, 29 år gammal.

Maken Anders gifte året efter om sig med  Elna Mårtensdotter f.1814 som blev döttrarnas, 4 och 7 år gamla, fostermor.

I familjen föddes sedan ytterligare 6 barn där dock två avled i späd ålder.


Kierstina  född 11 december 1810
Hon växte upp hemma i byn och gifte sig 1829 med Per Henricsson f.1800 i Östra Ingelstad.

Ö Ingelstad nr 21 vid enskiftet 1826 och ca 1920
De bosatte sig på hans föräldragård Östra Ingelstad nr 21, en gård mitt emot kyrkan.
Deras odlingsmark låg längs ’Hammenhögsvägen’. Denna mark delades redan under mitten av 1800 talet upp i mindre tomter där hus byggdes bla ett skolhus och ett med smedja. – Kanske något av dagens hus innehåller någon del från de första husen?

Kierstina födde de första åren två söner och en dotter. Den yngste sonen avled dock i späd ålder.
Maken Per Henricsson avled redan i februari 1837, 36 år gammal.
Kierstina gifte året efter om sig med Per Ericsson f.1813 i Östra Ingelstad.
Med honom födde Kierstina ytterligare fyra barn, en son och tre döttrar.

Andre maken Per Eriksson avled i maj 1869, 55 år gammal och
Kierstina Pehrsdotter avled i dec 1884, 74 år gammal. Båda begravdes på kyrkogården i Östra Ingelstad.

Några av Kierstinas barn och deras familjer bodde kvar på olika gårdar inom nr 21 till en bit in på 1900 talet.


Om Kierstinas dotter Hanna

En av Kierstinas döttrar, Hanna f.1835 i det första äktenskapet, gifte sig 1868 i Östra Ingelstad med Måns Jönsson f.1847 i Östra Herrestad.

De bosatte sig på en av gårdarna som låg på de norra ägorna till Ö Ingelstad nr 1. På den gård som från 1923 skulle bli min farfar Teodors och farmor Annas gård! 
Detta var Måns Jönssons föräldrahem där de bott sedan 1856 efter att ha flyttat från Östra Herrestad där Måns var född.

 
Östra Ingelstad 1:2D    Bilden från ca 1960Dottern Hanna födde fyra barn, två söner och två döttrar.
Barnen växte upp hemma och hjälpte föräldrarna med jordbruket.
Den äldste sonen Nils tog över gården när föräldrarna blev äldre. 

Modern Hanna avled 1895, 60 år gammal, strax efter det dottern Marie avlidit 21 år gammal.
Fadern Måns avled i dec 1918, 71 år gammal, efter att han från 1905 bott i ett av husen på Ö Ingelstad nr 21 tillsammans med dottern Kierstin.

Dottern Kierstin flyttade efter det fadern avlidit till brodern Nils på nr 1:2D.
De fortsatte att bruka gården fram till dess Nils avled. Ingen av dem gifte sig.   

Sonen Nils avled i oktober 1922, 52 år. 
Eftersom Kierstin inte kunde driva gården vidare såldes den. Och det blev min farfar Teodor och farmor Anna som köpte gården via Teodors far Lasses förmedling.

Dottern Kierstin Månsson flyttade efter försäljningen in till Östra Ingelstads by och bodde där fram till sin död i januari 1936, 59 år gammal.

Hannas yngste son Anders utbildade sig i Lund till folkskollärare och flyttade 1904 till Karlskrona. Han tog samtidigt efternamnet Regnell
Han gifte sig 1912 med Ruth Andersdotter f.1887. De fick en dotter Maria 1913-1940. 
Hustrun Ruth avled redan 1930.
Anders arbetade som lärare i Karlskrona fram till han pensionerades.


Anders Regnell avled i Karlskrona i juni 1960 men begravdes på Östra Ingelstads kyrkogård. 

Jag och mina föräldrar bodde i Karlskrona från 1950. 
Mina föräldrar träffade där, under 1950 talet, regelbundet Anders Regnell på hans pensionärshem eller hemma hos oss.

Det är först nu när jag släktforskat som jag har förstått att Anders var född och växte upp på 'Teodors och Annas gård'. Och att Anders var syssling (2a kusin) med Teodor, liksom Anders syskon.  Deras mormor Kierstina och Teodors farmor Sissa var ju systrar från Tjustorp nr 17. 
Teodors far Lasse var således kusin med Anders mor Hanna.  
Jag minns att det var viktigt att Teodor fick träffa Anders när farfar och farmor var på besök i Karlskrona.

Teodor och Anna Larsson, Anders Regnell, Märta och Gunnar Larsson.
Farfar och Farmor på besök i Karlskrona i maj 1954

Åter till Kierstinas och Pers barn

Anders  född 16 april 1816  men avled 19 januari 1817, 9 månader gammal.

Sissa – min farfar Teodors farmor -  född 6 januari 1818.

Sissa växte upp hemma på Tjustorp nr 17 men flyttade 1836 till Ullstorp socken och arbetade som piga hos en av sina kusiner Ingar Mårtensdotter.
1839 gifte hon sig i Ullstorp med änklingen Per Larsson f.1798 i Övraby. De bosatte sig på Ullstorp nr 6.
Per hade från sitt första äktenskap en son Mårten som senare gifter sig och flyttar 1874 till Bornholm med sin familj.

Sissa Persdotter ca 1889
Sissa föder nio barn, fem söner och fyra döttrar. En dotter avlider dock några månader gammal.
En av sönerna var min farfar Teodors far Lasse Persson Larsson.

Maken Per avlider i dec 1858, 60 år gammal.

Några av sönerna och döttrarna, främst äldste sonen Per, driver gården vidare.

Av barnen kommer tre söner och en dotter med sina familjer att utvandra till NordAmerika under slutet av 1800-talet. Några av familjerna har kunnat följas till sina adresser i Amerika, i bla delstaterna Illinois och nordvästra New York.

Sissa avlider i mars 1894 i Ullstorp, 76 år gammal.

Jag har i ett tidigare avsnitt skrivit om Sissa, maken Per och deras barn.Släktingar till farfar Teodor och farmor Anna

Släktforskningen visar att såväl Teodor som Anna hade flera släktingar boende i Östra Ingelstad och grannsocknen Smedstorp under den tid de själva bodde i Östra Ingelstad.
Teodors närmaste släktingar var sysslingar (2a kusiner) medan Anna hade en systerson Per som bodde i byn. Dennes mor, Annas syster Elna, bodde senare i Östra Ingelstad, men då fanns Anna i Tomelilla.
Teodors släktingar fanns såväl på modern Bengtas som på fadern Lasses sida.

 -------------

Flertalet platser som nämns på bloggen är utmärkta på kartan - länk till höger
Bilderna i denna blogg finns i bildarkivet - länk till höger
Uppgifter om Kierstina, Per och barnen finns också i min databas på Rootsweb under efternamn Nilsson el Nilsdotter.
Ritade släktträd för dottersonen  Teodor och makan Anna, mina farföräldrar, och deras förfäder finns i mitt arkiv för Skåne.  Teodor och Anna har där nummer 20 resp 21.  Kirstina  och Per har nr 163 resp 162.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar